Juridisk Meddelelse

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om vores beskyttelse af personoplysninger på ASSA ABLOY-koncernens (”ASSA ABLOY”) web platforme.

Ophavsret, varemærker og anvendelsesvilkår

Indholdet på dette websted (“Indholdet”), herunder, men ikke begrænset til tekst, grafikelementer og billeder, varemærker, mærker, logoer og software, er beskyttet i henhold til immaterialretlige love. Ejendomsretten til Indholdet overgår ikke til dig eller andre brugere af webstedet, men tilhører fortsat ASSA ABLOY eller en tredjepart, som har ejendomsretten til det materiale, der offentliggøres på webstedet.

ASSA ABLOY ejer de navne, der bruges i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, og de af virksomhedens produkter og serviceydelser, der er nævnt på webstedet, og disse navne er beskyttet i henhold til immaterialretlige love. Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Du har tilladelse til at få vist, e-maile, downloade eller udskrive kopier af Indholdet, men udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Brug af Indholdet uden tilladelse kan være i strid med ophavsretlige love, varemærkelove og andre love. Når du e-mailer, downloader eller udskriver kopier af Indholdet, skal du medtage alle meddelelser om ophavsret og andre meddelelser, som er en del af Indholdet, herunder eventuelle meddelelser om ophavsret nederst på siden.

Indholdet må ikke gengives, skrives af, lagres i et søgesystem, oversættes til natursprog eller computersprog, videresendes i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, fotografisk, indspillet eller på anden måde), videresælges eller videredistribueres uden ASSA ABLOYs forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke sælge eller ændre Indholdet eller gengive, fremvise, offentligt opføre, distribuere eller på anden måde bruge Indholdet på nogen måde i offentligt eller kommercielt øjemed. Du må ikke “indramme” dette websted eller noget af dets indhold, og du accepterer, at du ikke må kopiere nogen del af webstedet til en server. Du accepterer desuden, at du ikke må fremvise eller bruge nogen ASSA ABLOY-navne, ‑logoer eller ‑varemærker på nogen måde uden ASSA ABLOYs forudgående skriftlige samtykke.

Anvendelse af indhold

Det er udtrykkeligt forbudt at anvende Indholdet på andre websteder eller i andre computernetværksmiljøer til noget formål. Du må dog oprette html-hyperlinks fra dit websted til dette websted under iagttagelse af disse vilkår for anvendelse. Du får hermed en ikke-eksklusiv, begrænset og genkaldelig tilladelse til at oprette links til dette websted. Du accepterer, at du ikke må præsentere links til dette websted på en måde, så de associeres med reklame eller fremstår som en godkendelse af en organisation, et produkt eller en serviceydelse. Du accepterer, at du ikke må indsætte links til dette websted på websteder, som en fornuftig person ville anse for at være uanstændige, ærekrænkende, forulempende, groft stødende eller ondsindede. ASSA ABLOY forbeholder sig ret til når som helst at tilbagekalde denne tilladelse generelt eller din ret til at bruge specifikke links. Hvis ASSA ABLOY tilbagekalder tilladelsen, accepterer du, at du omgående skal fjerne eller deaktivere alle dine links til dette websted.

Såfremt du bruger Indholdet på en måde, som ikke klart er tilladt i henhold til disse vilkår for anvendelse, kan det være i strid med ophavsretlige love, varemærkelove og andre love. Hvis det er tilfældet, tilbagekalder ASSA ABLOY automatisk din tilladelse til at bruge dette websted, og ASSA ABLOY har ret til at anmode dig om straks at destruere eventuelle kopier af nogen del af Indholdet, som du har taget. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles i disse vilkår, forbeholdes.

 

Ansvarsfraskrivelse

ASSA ABLOY fremsætter ingen erklæringer om de resultater, der skal opnås ved at bruge eller henholde sig til dette websted eller det indhold, der findes på eller leveres at dette websted. Brug af webstedet sker derfor på eget ansvar. ASSA ABLOY stiller webstedet og dets indhold og tjenester til rådighed, ”som de er og forefindes”, uden garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte.

I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, fraskriver ASSA ABLOY sig herved udtrykkeligt og specifikt alle garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, lovbestemte eller andet, herunder, men ikke begrænset til eventuelle underforståede garantier for adkomst, salgbarhed, ikke-krænkelse af tredjeparters rettigheder samt egnethed til et bestemt formål. 

ASSA ABLOY fremsætter ingen erklæringer eller garantier om indholdet, tjenesterne, softwaren, teksten, grafikelementerne, links eller de kommunikationsforbindelser, der stilles til rådigheder på webstedet eller ved brug af webstedet, eller disses nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller kontinuitet. Det er dit ansvar at træffe alle de nødvendige forholdsregler for at sikre, at indhold, som stammer fra dette websted, er fri for virusser eller andre former for potentielt ødelæggende computerkode.

Hverken ASSA ABLOY eller andre personer eller selskaber, der er associeret med ASSA ABLOY, er erstatningspligtige for skader, der opstår som følge af din brug af eller manglende adgang til brug af dette websted eller indhold, tjenester eller materiale, som stilles til rådighed af eller på webstedet (“denne beskyttelse”). Denne beskyttelse omfatter alle erstatningskrav, uanset om disse er baseret på en garanti, kontrakt, skadevoldende handling, objektivt ansvar eller anden juridisk teori, og uanset om ASSA ABLOY er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Denne beskyttelse omfatter alle tab, herunder, men ikke begrænset til erstatning for direkte, indirekte, særlige, hændelige skader eller følgeskader, skader, der medfører pønal eller præventiv erstatning, erstatning for personskade eller retsstridigt dødsfald, indtjeningstab samt tab af data eller driftsafbrydelser.

Links til andre websites - annoncer

Dette websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Disse links stilles udelukkende til rådighed som en hjælp til dig og er ikke udtryk for ASSA ABLOYs godkendelse af indhold, der findes på eller leveres af sådanne tredjepartswebsteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på tredjepartswebsteder, hvortil der er links på dette websted, vi gennemgår, kontrollerer eller overvåger ikke materiale på tredjepartswebsteder, og vi fremsætter ingen erklæringer om indholdet, nøjagtigheden eller lovligheden af materiale på disse tredjepartswebsteder.

Hvis du beslutter at besøge et af de tredjepartswebsteder, der er links til på dette websted, sker det på eget ansvar. Brug af tredjepartswebsteder er underlagt de respektive vilkår for anvendelse, der gælder for de pågældende tredjepartswebsteder, herunder de respektive politikker om beskyttelse af personoplysninger på disse websteder.

I tilfælde af at der på dette websted medtages annoncer fra tredjeparter, kan disse annoncer indeholde links til andre websteder. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er dette ikke udtryk for vores godkendelse af produkter, ligesom vi ikke fremsætter erklæringer vedrørende indholdet, nøjagtigheden eller lovligheden af materiale, der er indeholdt i, eller som der er links til via annoncer på dette websted.