Vilka personuppgifter samlar vi in?

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Tillhandahålla, hantera och supportera tjänsten In-Home Service till kunder

Namn
Hemadress
E-post
Telefonnummer
Försäkringsinformation

Information om digitalt lås

Annan information som du delar med oss

Fullgörande av avtal

Under avtalstiden + 10 mån

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn

Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn

E-post

Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Administrera klagomål/reklamationer

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under ärendet + 3 år

Administrera kundavtal

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Fullgörande av avtal i den mån behandlingarna krävs för att fullgöra avtalet/avtalsenliga åtaganden (t.ex. garantier) mot den registrerade.

Under avtalstiden + 10 år

Marknadsföra våra tjänster, t.ex genom mobilapplikationen, sms och e-post

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna marknadsföra företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Från insamlandet eller senaste kontakt + 1 år

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Försäkringsinformation

Information om digitalt lås

Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna försvara rättsliga anspråk mot företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under avtals/garantitiden + 10 år

Förebygga bedrägeri och annat missbruk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Försäkringsinformation

Information om digitalt lås

Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att förebygga bedrägerier och missbruk överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.