Potentiell kund

Denna del av Integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som Testperson samt hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Administrera marknadsutskick till kontaktpersoner hos potentiella kunder (B2B) som har begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Från avanmälan/opt-out + 1 år (utskick upphör omgående)

Administrera ett första marknadsutskick/en kampanj till kontaktpersoner hos potentiella kunder (B2B) som inte begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att personuppgifterna inte behandlas för detta ändamål.

Från insamling + 1 mån till första kontakt, därefter 2 månader

Hantera marknadsundersökningar till kontaktpersoner

hos potentiella kunder

Namn
E-post
Företag
Befattning
Enkätsvar

Eventuellt indirekta identifierare i rapporterna

Information avseende ifall vederbörande blivit tillfrågad att delta i undersökningar

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna undersöka nya affärsmöjligheter överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål

Kontaktuppgifter, befattning, företagstillhörighet och information om inbjudan till deltagande i undersökning:  Från insamling + 3 månader

 

Rapporter: Från mottagande av rapport + 1 år